TH | EN

Our Team

นายชัยภัทร อนุรุติกุล

นายชัยภัทร อนุรุติกุล

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1307/2533

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นายกฤตภาส สุวรรณโชติ

นายกฤตภาส สุวรรณโชติ

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่104/2544

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเริงฤทธิ์ ชูเชิด

นายเริงฤทธิ์ ชูเชิด

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่764/2543

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามตำแหง
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามตำแหง
พ.ต.ท. ธวัชชัย ไชยมา

พ.ต.ท. ธวัชชัย  ไชยมา

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  2033/2554

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา
นายสถาพร อินทุวรรณรัตน์

นายสถาพร  อินทุวรรณรัตน์

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  1616/2544

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายศานติ ธำรงค์ลักษณ์กุล

นายศานติ  ธำรงค์ลักษณ์กุล

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  1580/2550

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นายณัทชิต ทรัพย์อักษรศิริ

นายณัทชิต ทรัพย์อักษรศิริ

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  2001/2553

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวฉวีสิน ประกอบธรรม

นางสาวฉวีสิน ประกอบธรรม

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  634/2556

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวศิริพร ต่อทรัพย์ศิริ

นางสาวศิริพร ต่อทรัพย์ศิริ

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่  2495/2543

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาวศรีสุภัค เปี่ยมศรี

นางสาวศรีสุภัค เปี่ยมศรี

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1639/2555

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นางสาวกมลทิพย์ ใจแสน

นางสาวกมลทิพย์ ใจแสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานคดี

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(บริหารทรัพยากมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
นางสาวณิชานาฏ มุ่งหมายผล

นางสาวณิชานาฏ  มุ่งหมายผล

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ