TH | EN

รับว่าความอรรถคดี ทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานกฎหมายรามบูรพา บริษัทวอร์คทูเก็ตเตอร์ ให้บริการว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ โดยทีมงานมืออาชีพ

judge01คดีแพ่ง :

ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมไปถึงดำเนินคดีต่างๆที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น คดีที่ดิน,การจัดการมรดก,คดีเงินกู้,จำนอง,คดีครอบครัว , คดีละเมิด,ผิดสัญญา เป็นต้น จนกว่าคดีถึงที่สุด และรวมไปถึงขั้นตอนการบังคับคดีด้วย

คดีอาญา:

ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมไปถึงดำเนินคดีต่างๆที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอาญา เช่น คดีเช็ค,ยาเสพย์ติด,ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์,ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น จนกว่าคดีถึงที่สุด

คดีแรงงาน :

ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ในปัญหาทุกแง่มุมของการจ้างงาน ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยทนายความที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ :

ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

ตัวอย่างหน่วยงาน บริษัท ที่เคยใช้บริการทางกฎหมายกับทนายความประจำบริษัท

 • บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
 • บริษัท ยูวอน เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
 • บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ตั๊ดลี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด
 • บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท โยโกฮามา(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โลจิสติก อลิอันซ์ จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คทริค ไวร์ริ่ง จำกัด
 • บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามโกลบอล เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
 • บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด
 • ฯลฯ

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-3445851
e-mail : lawburapa@yahoo.com

CEO Message

Walk Together

เราคือผู้ให้บริการในด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ในจังหวัดระยอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ

อ่านเพิ่ม...

Link
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนาย
กรมที่ดิน
บังคับตดี
ค้นคำพิพากษา